River Garry, near Blair Atholl, Scotland

Taken 30/6/2022, Mini 2.

4 Likes